400 614 7117 product@bidepharmatech.com
账号注册与维护
您的位置:首页 > 帮助中心 > 账号注册与维护
怎样注册新用户?

1.     打开书亚官网首页www.bepharm.com, 点击页面右上角的“注册”按钮;

 

 

2.     根据提示填写相关信息,请务必确保填入的电子邮箱真实可用,此电子邮箱将做为账号验证以及密码找回的唯一渠道;

 

 

3.     根据提示去注册使用的电子邮箱中找到激活邮件,点击邮件链接进行账号激活;

 

 

4.     激活成功后您将收到账号注册成功的提醒,您在书亚官网的会员账号就注册成功啦!